• jQuery如何获取拥有同一个样式的元素的个数?
  • 发布于 2个月前
  • 230 热度
    2 评论

我的前台有如下这样一个布局内容:


<div>
<li class='title-li'>1</li>
<li class='title-li'>2</li>
<li class='title-li'>3</li>
<li class='title-li'>4</li>
</div>
我现在想获取拥有 title-li样式的li元素的个数,这个js 要怎么实现?


用户评论