• ng : 无法将“ng”项识别为 cmdlet、函数、脚本文件或可运行程序的名称
  • 发布于 2个月前
  • 974 热度
    0 评论

在Powershell的命令窗口输入: ng -v 想查看angular版本信息,结果命令窗口给我提示:

ng : 无法将“ng”项识别为 cmdlet、函数、脚本文件或可运行程序的名称。请检查名称的拼写,如果包括路径,请确保路径正确,然
后再试一次。
所在位置 行:1 字符: 1
+ ng -v
+ ~~
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (ng:String) [], CommandNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

请问,这是什么问题,该怎么解决?


用户评论